Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan;

Levering en plaatsing: Het op verzoek van de opdrachtgever eenmalig levering en plaatsing van Ei rook-, hitte- of CO-melders in een particuliere woning. Op de levering plaatsing zijn alle onderstaande artikelen van toepassing.
Levering: De Ei rook-, hitte- of CO-melders worden nieuw, vanuit de fabrikant geleverd.
Plaatsing: De rook-, hitte- of CO-melders worden conform de voorschriften van de fabrikanten en de NEN 1010 en of NEN 2555 geïnstalleerd.
Systeem: Onder het system wordt verstaan alle Ei rook-, hitte- of CO-melders welke al dan niet zijn aangesloten op het lichtnet en/of voorzien zijn van een koppeldraad of  RF verbinding welke onderling aangesloten zijn.
Opdrachtgever: De natuurlijk persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst tot het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen afsluit.
Opdrachtnemer: RH Brandbeveiliging, gevestigd aan de Zwaalweg 6-8, 2991ZC te Barendrecht en ingeschreven bij de KvK 24366046, een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever.
Tarieven: De vastgestelde prijzen of geoffreerde diensten zijn inclusief BTW en arbeidsloon. Deze zijn terug te vinden op de website: www.rhbrandbeveiliging.nl De voorrijkosten bedragen 50,-­ euro, bij het niet nakomen van de overeenkomst, genoemd in artikel 6 lid 1,2,3 en 4.

Artikel 2 - Systeem
1. Om voor een levering en plaatsing van Ei rook-, hitte- of CO-melders in aanmerking te komen gelden de volgende vereisten;
• Het moet een bestaand bedraad of RF systeem zijn;
• Het systeem moet vrij zijn van bekabeling, draden en/of andere materialen die niet oorspronkelijk bij het systeem horen
• De melders van het systeem dienen, vrij te zijn van oneigenlijke apparaten, installaties of bebouwingen.
• Bereikbaarheid van de melder(s) moeten goed en Arbo-­‐technisch verantwoord zijn, ter beoordeling van de Opdrachtnemer;
2. Opdrachtgever garandeert dat het systeem aan de in lid 1 genoemde vereisten voldoet.
3. Voor systemen van een fabricaat waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierop te wijzen. In overleg met de Opdrachtgever kan naar aanleiding hiervan een afwijkend tarief worden vastgesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor systemen uit te sluiten en kan weigeren met een Opdrachtgever een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.

Artikel 3 - Service
1. Voor de service, levering en plaatsing van de EI rook/brand, hitte en/of CO-­‐melders gelden de volgende regels en voorwaarden;

1.1 rook/brandmelder(s):
• Het plaatsen omvat:
a. het leveren van de bestelde rook/brandmelder;
b. het plaatsen van de bestelde rook/brandmelder conform de eisen van de fabrikant en volgens de NEN1010;
c. het testen van de geïnstalleerde melder op werking;
d. het afvoeren van de oude melder;

1.2 hittemelder(s:)
• Het plaatsen omvat:
a. het leveren van de bestelde hittemelder;
b. het plaatsen van de bestelde hittemelder conform de eisen van de fabrikant en volgens de NEN 1010;
c. het testen van de geïnstalleerde melder op werking;
d. het afvoeren van de oude melder;

1.3 CO - melder(s):
• Het plaatsen omvat:
a. het leveren van de bestelde CO-melder;
b. het plaatsen van de bestelde CO - melder conform de eisen van de fabrikant en volgens de NEN1010;
c. het testen van de geïnstalleerde melder op werking;
d. het afvoeren van de oude melder;

1.4 koppeldraad, RF en/of lichtnet:
• indien de melders op het bestaande systeem worden aangesloten dient:
a. de aanwezige bekabeling en klemmen aangelegd te zijn middels de NEN1010;
b. de aanwezige lasdozen intact te zijn;

Artikel 4 - Storingen en werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen
1. De volgende storingen vallen niet onder de reikwijdte van de overeenkomst en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, in rekening gebracht:
• Storingen welke door onachtzaamheid van de bewoner ontstaan zijn, zoals het door trekken van bekabeling en aansluiten op het systeem of onzorgvuldige bediening van het systeem.
• Blikseminslag of andere weersinvloeden.
• Oneigenlijk gebruik waarvoor het systeem niet bedoelt is, denk hierbij onder andere aan:
- Bouwkundige gebreken.
- Ontwerp of installatiefouten waardoor het systeem niet goed kan functioneren.

Artikel 5 - Betalingen
1. De aan Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden, tenzij anders overeengekomen, direct contant en/of online per iDEAL betaald na levering van de diensten/ goederen.
2. De tarieven die gelden worden vóór of uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt door Opdrachtnemer. De tarieven voor de overeenkomst en overige diensten zijn te vinden op www.eibrandmelders.nl
3. De overeengekomen tarieven kunnen tussentijds worden aangepast.
4. Kosten welke worden gemaakt door Opdrachtnemer om nog openstaande facturen te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer, nadat er een afspraak is gemaakt, toegang krijgt tot het pand waarin het systeem is geplaatst.
2. De Opdrachtgever verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en eventuele andere middelen en gebruik daarvan zonder vergoeding.
3. Indien de Opdrachtnemer de afspraak voor de levering en plaatsing van de Ei rook-, hitte- of CO-melders, de Opdrachtgever niet aanwezig treft, wordt bericht achtergelaten waarin de Opdrachtgever wordt verzocht contact met de
Opdrachtnemer op te nemen. Wanneer de Opdrachtgever aan dit verzoek geen gehoor geeft zal de Opdrachtnemer voorrijkosten in rekening brengen.
4. Indien de Opdrachtgever na een gemaakte afspraak niet thuis blijkt te zijn of niet voldoet aan artikel 6.1 en/of 6.2, zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 - Schade
1. In geval van een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst te wijten is aan de zijde van de Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor directe personen of zaakschade die hiervan het onmiddellijk gevolg is tot een bedrag van maximaal € 350.000,- per gebeurtenis. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst of inkomensderving. Daarnaast kan de opdrachtnemer niet verantwoordelijk gehouden worden indien een EI rook/brand, hitte en/of CO-­‐melder(s) niet functioneert, terwijl deze goed aangesloten is maar door een intern defect aan de melder niet inwerking is getreden terwijl dit wel had moeten gebeuren. Hiervoor is de producent van de bewuste melder verantwoordelijk.
2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten. Of voor schade die vallen onder de punten zoals opgenomen in art. 4 van deze Algemene Voorwaarden.
3. Indien aan het systeem of de daaraan verbonden installaties, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na de werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de Opdrachtgever of door derden al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.

Artikel 8 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor de levering, onderhoud en plaatsing van Ei rook-, hitte- of CO-melders van Opdrachtnemer en een door de Opdrachtgever ingediende Aanvraag/Overeenkomst.
2. Ingeval de Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen van de overeenkomst overdraagt aan een derde, doet de Opdrachtnemer hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de Opdrachtnemer.
3. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het indienen van een verzoek tot levering, onderhoud  en plaatsing van Ei rook-, hitte- of CO-melders
4. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
5. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

(update) Barendrecht, januari 2017